Create an Account

Shopping cart

Close

No products in the cart.

Close
STUUR ONS EEN BERICHT

ALGEMENE VOORWAARDEN Bio Life Food
Bio Life Food
Prinses Beatrixplein 45
2033WD Haarlem
023 583 5084
06 29 49 00 26
Kvk 74074717

Datum: november 2019

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens
ontbindingsrecht.
2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en
een overeenkomst op afstand aangaat met Bio Life Food.
3. Dag: kalenderdag.
4. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te
zien van de overeenkomst op afstand.
5. Bio Life Food: de onderneming die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
6. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en Bio Life Food, op
afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals
e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie
voldoende vaststaat.

2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bio Life Food en
op elke tussen Bio Life Food en consument tot stand gekomen overeenkomst op
afstand.
2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van
Bio Life Food aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
3. Bio Life Food bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Tot het moment dat Bio Life Food deze bevestiging heeft verzonden kan consument de
overeenkomst ontbinden.

3. Ontbindingsrecht
1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden
binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door
consument aangewezen vertegenwoordiger of een door de consument gekozen
afleverlocatie.

2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking.
Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit
noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
3. Voedingsmiddelen kunnen alleen geruild worden wanneer de verpakking ongeopend is.
4. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit
binnen de bedenktijd schriftelijk aan Bio Life Food te melden. Bio Life Food verzendt
onverwijld een bevestiging van dit bericht.
5. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de
originele staat en verpakking aan Bio Life Food geretourneerd te worden, conform de
door Bio Life Food verstrekte duidelijke en redelijke instructies. In elk geval dient een
kopie van de pakbon te worden bijgesloten.
6. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de
consument.
7. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren
conform het in lid 4 bepaalde.
8. Bio Life Food vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen
veertien dagen na ontbinding.

4. Uitsluiting Ontbindingsrecht
Het ontbindingsrecht is in het algemeen uitgesloten voor de volgende producten:
a. die door Bio Life Food tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Bio
Life Food geen invloed heeft;

5. Levering
1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Bio Life Food kenbaar
heeft gemaakt.
2. Bestellingen die voor 16:00uur afgerond zijn, zullen in beginsel binnen twee dagen
worden geleverd. Bio Life Food zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij
een langere leveringstermijn is overeengekomen. Bio Life Food zal tijdig melding
maken van vertragingen in de levering.
3. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen
plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Bio Life
Food zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig
dagen vergoeden.
4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op
het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

6. Garanties en Conformiteit

1. Bio Life Food biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde
producten.
2. Consument dient de producten conform met bewaaradvies van Bio Life Food te
bewaren en gebruiken. Dit bewaaradvies is te vinden op de website.
3. Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen.
4. Indien een gebrek een bij de koop bestaande fout blijkt te zijn, heeft consument recht
op vervanging van het product. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd
wordt of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag Bio
Life Food aanbieden het aankoopbedrag aan de consument aan te vergoeden.
5. Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te
vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig,
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum,
onjuiste opslag of onderhoud door consument.

7. Klachten en Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Bio Life Food en consument is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch
uiterlijk binnen 14 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig
en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Bio Life Food.
3. Bij Bio Life Food ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de
klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal
Bio Life Food hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de
termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
4. Bio Life Food wijst consument op de mogelijkheid om, indien Bio Life Food en
consument niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de
klacht bij Bio Life Food, de klacht in te dienen bij de Online Dispute Resolution van
Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de
Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-
ons/commissies/algemeen/

Back to Top